Payday loans

Центральная библиотека Селенгинского района

Поиск

09.12.2015 00:39
Дуулим Буряад, шамайгаа
Дуулангүйгөөр яалайб даа.
Зүрхэн соомни_hалбаран,
Зүг  бүреэрээ бадарнаш.
 
Үбгэд, хүгшэдэйш дүршэлдэ
үгэ нэмэхэ буянтайб.
Хүбүүд, басагадайш охиндо
Хүхин  байха жаргалтайб.


Амар сайн хүндэтэ манай уншагшад,

эльгэн тоонто нютагаархид !


С 27 января экспонируется книжная панорама-календарь «Дни воинской славы России». Выставка постоянно пополняется литературой. Все значимые события из истории воинской славы нашей страны находят отражение в данной экспозиции . Это относится как к современности, так и к далёкому прошлому В ней нашли отражение - осада крепости Перемышль, снятие блокады Ленинграда, День памяти воинов - интернационалистов и другие памятные даты.

Сэлэнгын аймагай түбэй номын санай Хизаар ороноо шэнжэлэлгын мэдээсэлэй түб таанадаа үнэн зүрхэнhөө амаршалаад, 2015 оной октябриин 30- hаа эхилээд, агаарай долгиндо Сэлэнгын аймагай нэмжээ ехэ дайдада түрүүшынхеэ буряад хэлэн дээрэ " Минии орон" гэжэ радиодамжуулга соностодог болобо гэжэ, ехэ баяртайгаар, мэдүүлнэбди.
Энэ дэмбэрэлтэ hайхан үйлэ хэрэг аймагай номын санай үүсхэлээр ( дарга Любовь Михайловна Федотова), хизаарламал харюусалгатай "Селенга - Медиа" гэhэн бүлгэмэй тэдхэмжээр (эхи табигша, аймагай арадай Соведуудай депутат Василий Михайлович Черных ) ямаршье мүнгэ  hомологдонгүйгөөр мүндэбэ гээшэ.
Буряад орондо, арюухан Байгалай эрьедэ ажаhуудаг олон арадуудай соёл болбосорол, ёhо заншал, түүхэ ба түрэл буряад хэлэе түби дэлхэйдэ гээжэрхингуй, дээшэнь үргэе, мэдэе, дамжуулая гэhэн зорилго урдаа табинабди.
Тиимэhээл энэ радиодамжуулга  дүрбэн (4) гол бүлэгүүдhээ буридэнэ. Энэ гэбэл:
1). Нэгэдэхеэр, " Сагай сууряан ". Эндэ түүхын зарим  hонирхолтой   баримта зүйлнууд, шухала дурасхаалай  үдэрнууд, буряад ороноо суурхуулhан габьяата хүнүүд, буддын шажан ба мүргэл гэхэ мэтэ темэнууд зэдэлхэ.
2). Ургажа ябаhан " улаан бургааhадтаа" турэл арадайнгаа  hайн hайхан абари зан,  hургаал, ёhо  заншал, заабари гүнзэгыгөөр зааха манай уялга гэжэ мэдэрээд, "Угайм алтан абдарhаа" гэжэ бүлэг тандаа дурадханабди.
3). Буряадаймнай элитэ поэдуудэй, уран зохёолшодой, композиторнуудай  шүлэгууд, дуунууд ба хугжэм " шэхэнэй шэмэг, нюдэнэй хужар" болохол аабза!!!
4). " Барбаадай" - үхибүүдтэ зорюулhан хуудаhан.
" Би - буряадби"- гэжэ үбсүүгээ тоншоод, омогорхожо ябаха зон, залуушуул, үхибүүд, аша зээнэр, үдэрhөө  үдэртэ олон боложол байха аабза  гэжэ найданабди, этигэнэбди !!!.
Иимэhээл,  "Минии орон" гэжэ радиодамжуулгыемнай гансашье шагнажа, сэдьхэлээ баясуулжа, баялуулжа байнагуй, харин  өөрынгөө  бодол, дурадхал, hанамжа мэдүүлхэ аргатайт гэжэ мэдээсэнэбди. Хадуужа абагты!!!
Манай телефоной дугаар: 
44-2-51
89149862276
хаяг: Гусиноозёрск хото,
Комсомольско гудамжа, 6-дахи гэр.
Сэлэнгын аймагай түбэй номой сан,
Хизаар ороноо шэнжэлэлгын мэдээсэлэй түб.

Хүндэтэ нютагаархид!


 Энэ үдэрhөө  эхилээд " Пульс радио Селенга" гэhэн дамжуулгаяа анхаралтайгаар  шагнажа байгты. Шалтагаан юун бэ гэхэдэ, ямар үдэр, ямар гарагта, хэдэн сагта " Минии орон" гэжэ радиодамжуулгамнай зэдэлжэ байхаб гэhэн соносхол  ходо үгтэжэ байха.

Ц. Базаржапова - Хизаар ороноо

шэнжэлэлгын мэдээсэлэй түбэй даагша.