Payday loans

Центральная библиотека Селенгинского района

Поиск

26.03.2016 16:43

Ретро-книги для детей на бурятском языке


    

jaahan_honishon

        Бадмаев, Цырен-Базар Бадмаевич (1928-1982). 6+

Жаахан хонишон : [шүлэгүүд] / Цырен-Базар Бадмаев ; [художники: П. С. Гурьянов, Ю. А. Чирков]. - Улаан-Yдэ : Буряадай номой хэблэл, 1972. - 37, [2] н. : зураг ; 28 см. - Текст на бурятском языке. - 3000 экз.
Перевод заглавия: Маленький чабан : стихи

       

arban_gurbadahi_bulgan

Галсанов, Владимир Доржиевич6+

 Арбан хурбадахи булган : агнуури тухай үхибүүдэй онтохонууд / Владимир Галсанов ; [уран зурааша И. Г. Налабардин]. - Улаан-Удэ : Буряадай номой хэблэл, 1975. - 12, [1] н. : цв. ил. ; 28 см. - Текст на бурятском языке. - 1000 экз.
Перевод заглавия: Тринадцатый соболь : охотничьи рассказы для детей

Содержание:
Арбан хурбадахи булган
Буугаа гээһэн ангуушан
Тэсэбэригүй Базар
Уряалгүй "айлшан"
Ангуушанай аша
Малай "хүнэһэн" болошоо!

hun_boloho_bagahaa

Дамдинжапов, Цырендоржи Жанабадараевич6+

Хүн болохо багаһаа... : бага наһанай үхибүүдтэ : зорюулһан рассказууд / Ц. Ж. Дамдинжапов ; уран зурааша А. Сахаровская. - Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1974. - 22, [1] н. : зураг ; 20 см. - Текст на бурятском языке. - 2000 экз.
Перевод заглавия: Быть человеком

Содержание:
Арюухан хүбүүн
Далита хөөрхэн нүхэр
Арбан гурбатайхан тагнуулшан
Тарбаган таршалшаба
Нүгаһан
Шандаган бүргэд хоёр
Баабгай
Балжин хатан : буряад арадай эртэ урда сагай домог­

unagan_huhed

Жимбуев, Цыден-Жап Арсаланович6+

Унаган нүхэд / Цыден-Жап Жимбуев ; [рисунки. Р. Ц. Жимбиевой]. - Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1974. - 29, [1] н. : зураг ; 21 см. - Текст на бурятском языке. - 3000 экз.
Перевод заглавия: Закадычные друзья : стихи

Содержание:
Түүдэг
Хонхо сэсэг
Унаган нүхэд
Шагай наадан
Дамдаа
Эшэгэн Тэхэ
Маадай
Хаб нохой
Бишыхан хонишон : поэмэ
Алтан хараасгай : үхибүүдэй зүжэг

baabgaishan


Намсараев, Надмит Намсараевич0+

     Баабгайшан : ангуушанай хөөрөөнһөө : [для детей дошкольного возраста] / Н. Н. Намсараев ; [уран зурааша О. Д. Цыремпилон]. - Улаан-Удэ : Буряадай номой хэблэл, 1974. - 9, [1] н. : зураг ; 26 см. - Текст на бурятском языке. - 2000 экз.
Перевод заглавия: Охотник на медведя
.

     

mundargyn_uhibuud

Намсараев, Илья Иринчинович6+

Мундаргын үхибүүд : туужа  / Илья Намсараев ; [уран зурааша Н. Далбанов]. - Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1973. - 53, [1] н. : зураг ; 20 см. - На обложке автор не указан. - Текст на бурятском языке. - 2000 экз.
Перевод заглавия: Дети гольцов­ : повесть

tersheheen_unagan

Намсараев, Хоца Намсараевич (1889-1959). 6+

Тэршээхэн унаган / Хоца Намсараев ; [уран зурааша В. В. Инкижинов]. - Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1973. - 46 н. ; зураг  ; 19 см. - Текст на бурятском языке. - 6000 экз.
Перевод заглавия: Резвый жеребенок

Содержание:
Дүүдэй баатар
Тэршээхэн унаган
Нэрэгуй нэхытэ­

jaahan_shuleguud

Сыренов, Борис Балданович6+

Жаахан шүлэгүүд / Борис Сыренов ; [уран зурааша Ю. А. Чирков]. - Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1971. - 30, [1] н. : зураг ; 20 см. - Текст на бурятском языке. - 2500 экз.
Перевод заглавия: Маленькие стихи­

bi_kosmonaft_bolohov

Чимитов, Гунга Гомбоевич (1924- ). 6+

Би космонавт болохоб : Үхибүүgэй шүлэгүүg, gуунууg / Гунга Чимитов ; [уран зурааша А. Ф. Хоренов]. - Улаан-Yдэ : Буряадай номой хэблэл, 1989. - 66 н. : зураг  ; 16 см. - Текст на бурятском языке. - 2000 экз. - ISBN 5-7411-0179-8
Перевод заглавия: Я буду космонавтом


Бадмаев, Цырен-Базар Бадмаевич (1928-1982).

     Жаахан хонишон : [шүлэгүүд] / Цырен-Базар Бадмаев ; [художники: П. С. Гурьянов, Ю. А. Чирков]. - Улаан-Yдэ : Буряадай номой хэблэл, 1972. - 37, [2] н. : зураг ; 28 см. - Текст на бурятском языке. - 3000 экз.
Перевод заглавия: Маленький чабан : стихи

Подробнее в этой категории: Литературно – художественные журналы »