Бороо, бороохон

#100лет_Книга_Селенга

Энэ номой автор хадаа бүхы наhаараа hургуулида багшалhан намтартай. Буряад Уласай габьяата багша, арад зондоо мэдээжэ дуунуудай автор, Буряад Уласай арадай ирагуу найрагша (поэт), Буряад Уласай ба Россиин уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Нина Токтохоевна Артугаевагай арбан нэгэдэхи номынь хэблэлдэ гараба.

Сэсэрлигэй ба эхин классуудай үхибууд хэлэлгэ хүгжөөлгын хэшээлнүүдтээ ном соо үгтэhэн шүлэгүүдые ба жороо үгэнүүдые хэрэглэхэдэ болоно.

Хүмүүжүүлэгшын, багшын хүтэлбэри доро хүүгэд богонихон шүлэ­гүүдые сээжэлдэхэ аргатай.

Зарим үхибүүд бэлэдхэл муутай ерэдэг, илангаяа hанал бодолоо дам- жуулан хэлэхэдээ ядалдадаг, хүнэй асуудалда харюу үгэжэ шададаггүй г.м. Ушар тиимэhээ бэлэдхэл багатай үхибүүдтэ хүмүүжүүлэгшэ, багша анхаралаа табюулжа, ном соохи шүлэгүүдые ба жороо үгэнүүдые хэрэглэжэ, үхибүүдтэй амяараа хүдэлмэри ябуулхадань, тон туhатай ном болоо.

Ном соо үгтэhэн шүлэгүүд, жороо үгэнүүд үхибүүдые hайн hайхан сэдьхэлтэй, абари зантайгаар, урагшаа hанаатайгаар хүмүүжүүлхэ үүргэ дүүргэнэ.

Нина Артугаевагай багашуулда зорюулhан шүлэгүүд, жороо үгэнүүд хадаа ульгам, уран нугархай хэлэтэй, түрэлхи хэлэнэй гоё hайханиие харуулна. Эдэ зохёолнууд  үхибүүдэй ухаан бодолые хүдэлгэхэдэнь, шэнэ үгэнүүдые ойлгожо абахадань, тон туhатай гэжэ hанагдана.

«Хүүгэдэй нюдөөр» алтан дэлхэйе шэртэжэ байдаг Нина Токтохоевна Артугаевада иигэжэ үреэел даа…

Хүлэр мүнгэн гуурhан дороhоотнай

Хүүгэдэй олон

зохёолнууд бүтэхэнь болтогой!

Алтан мүнгэн гуурhан дороhоотнай

Арад зондоо хэрэгтэй зохёолнууд бүтэжэ байхань болтогой!

Бадма-Ханда Пурбуева,

Россиин Федерациин юрэнхы hуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ, багшын ажалай ветеран.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *